Schlikovský dvůr s.r.o.

MÍSTNÍ RYBÁŘSKÝ ŘÁD

Platný pro rybník Rybníček u sádek v Bartoušově

Každý držitel rybářského osvědčení je povinen se před začátkem lovu seznámit s  tímto místním rybářským řádem. Nedodržování tohoto řádu může vést k bezúhradnému zadržení osvědčení nebo k pokutě. Jedině rybníkář má právo rozhodovat i proti tomuto řádu!!!

I. Doby hájení jednotlivých druhů ryb: Od 1. ledna do 15. června:
candát obecný, sumec velký, štika obecná. V zájmu hájení kapra po vysazení může rybníkář stanovit zákaz lovu kapra nebo všech ryb na určitou dobu po vysazení. Tento zákaz lovu bude u rybníku viditelně označen. Za tyto dny se neposkytuje náhrada.

II. Denní doby lovu:

V měsíci prosinec až březen – zákaz lovu ryb po celý den
dubnu až listopad  od 6,00 hod. do 21,00 hod.

III. Způsob měření délky ryb a největší lovné míry vybraných druhů ryb:

kapr obecný 65 cm, amur bílý 80 cm
Tato délka se měří u ušlechtilých ryb od předního konce hlavy až ke konci nejzazší
části ocasní ploutve.

Zákaz přivlastňování kaprů o celkové délce těla přesahující 65 cm, resp.
amurů o celkové délce těla přesahující 80 cm!!!

IV. Počet a množství úlovků a jejich evidence:

a) Oprávněný k lovu musí mít pravdivě vyplněnou Evidenci docházky a úlovků. Tuto musí držitel pověření vrátit ihned po skončení platnosti pověření, a to i v případě, že oprávněný k lovu během pověření nelovil nebo nedocílil žádných úlovků. Osvědčení se vrací do poštovní schránky na sádkách.

Držitel delších osvědčení musí vyplněnou Evidenci docházky a úlovků vrátit nejpozději do 15 dnů po skončení platnosti pověření.

b) V jednom kalendářním dni lovu a také na jednu povolenku si může osoba provádějící lov přisvojit nejvýše v ceníku uvedený počet ušlechtilých ryb.
Za ušlechtilou rybu se považuje: kapr obecný, amur bílý, štika obecná, candát obecný a sumec velký.

c) Přisvojené ryby osoba provádějící lov zapisuje nesmazatelným způsobem do Evidence docházky a úlovků, do které uvede kromě data i druh přisvojené ryby, její délku a hmotnost. Přisvojené druhy ryb uvedené v odstavci b) zapisuje osoba provádějící lov bezprostředně po jejich ulovení. Ostatní druhy ryb zapisuje po skončení nebo přerušení lovu před odchodem od vody. Pokud si lovící ve vyznačeném dnu (datem) nepřivlastnil rybu, provede nesmazatelně proškrtnutí příslušné kolonky, a to nejpozději při odchodu od rybníka.

V. Rybolov mládeže:

 1. děti do 18 let mohou lovit pouze na ¨chyť a pusť¨, s jednou vlastní udicí a pouze s dozorem, který musí být starší 25 let.
 2. dvě děti rodiny či skupiny můžou lovit s udicemi dospělého držitele platné povolenky staršího 25 let v rozsahu jeho oprávnění a za jeho dozoru.
 3. pro ostatní děti jedné skupiny je nutné zakoupit povolenky.
 4. rozhoduje ale počet používaných udic.

VI. Další ustanovení k výkonu sportovního rybolovu:

 1. Sportovní rybolov a pobyt na rybníku je na vlastní nebezpečí a na odpovědnost držitele pověření (i za rodinné příslušníky a za doprovod apod.).
 2. Na severním břehu máte k dizpozici suchý záchod. Toaletní papír si musíte sami přinést.
 3. Jeden lovící smí obsadit nejvýše 1 místo k rybolovu a současně i 1 místo (totéž) ke stanování. Za tímto účelem smí použít pouze 1 stan. Pod pojmem stan se rozumí i rybářský přístřešek bez podlážky a jakákoliv plachta plnící funkci přístřešku. Lovící je povinen zachovávat vzdálenost mezi lovícími i při nastražení (nahození) svých udic do vody a nesmí tímto omezit sousední lovící.
 4. Vnadění ryb musí být přiměřené s tím, že v důsledku této činnosti nesmí dojít ke zhoršení kvality vody v rybníku.
 5. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na připraveném ohništi na severním břehu. Oheň musí být před opuštěním místa zcela uhašen. Nedaleko ohniště jsou větve a špalek. Za rozdělávání ohne se platí.
 6. Na rybníku platí zákaz ponechávání stanů a všech automobilů natrvalo. To znamená, že držitelé pověření k lovu smí stan a automobil umístit pouze po dobu lovu ryb!
 7. Na celém rybníku a v jeho okolí platí zákaz rušení nočního klidu (22,00 – 6,00 hod.), zákaz volného pobíhání psů a zákaz vstupu s loveckými zbraněmi. Psi nesmí nijak ohrozit ani obtěžovat ostatní osoby.
 8. Na stanovištích, odkud je provozován sportovní rybolov a území přilehlém, je nutné dodržovat pořádek a čistotu. Lovící odváží svůj vlastní odpad, tzn. že je zakázáno ponechávat odpadky na břehu, odhazovat je do vody a rovněž ponechávat odpadky, by i napytlované, v okolí rybníku.
 9. Rybář je povinen prokázat se kontrolním orgánům a pověřeným pracovníkům firmy Schlikovský dvůr, s.r.o. platným osvědčením k lovu.
 10. V případě, že bude rybář přistižen při krádeži ulovených ryb, bude předán k řešení Policii ČR pro trestný čin krádeže a pytláctví.
 11. Vjezd a parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazeném místě na parlovišti u sádek.

Nedodržení těchto ustanovení bude považováno za zvlášť hrubé porušení místního řádu (zadržení pověření bez náhrady a zánik možnosti zakoupení jiného).Ostatní ustanovení jsou platná dle zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bližších podmínek výkonu rybářského práva.